Sheng Qi China 1965

Early works

Concept 21, Great Wall, 1986

Concept 21, Tai Ji, 1986